Täname Teid, et külastate meie veebilehte!

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad kodulehe ja kogu selles sisalduva materjali kasutamist. Palun lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi enne kodulehekülje kasutamist, kuna kodulehe igasuguse kasutamisega kinnitate oma nõusolekut siin olevate kasutustingimustega.

ÜLDTINGIMUSED

  1. ÜLDSÄTTED
   • Mõisted. Käesolevad üldtingimused („Üldtingimused“) kohalduvad Padise Mõis OÜ (registrikood 16079305; edaspidi „Mõis“) ja kliendi (edaspidi „Klient“) vahelistele õigussuhetele majutus- ja lisateenuste (edaspidi „Teenused“) ostmisel ja kasutamisel.
   • Mõisal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, avaldades uued Üldtingimused veebilehel https://padisemois.ee/.
   • Nõustumine. Pakkumise kinnitamisega kinnitab Klient, et on Üldtingimustega põhjalikult tutvunud ning nõustub Üldtingimuste kohaldumisega.
  2. BRONEERIMINE JA TASUMINE
   • Päring. Teenuse tellimiseks esitab Klient Mõisale e-posti aadressil info@padisemois.ee või veebilehe https://padisemois.ee/ vahendusel vastava päringu. Päringus kirjeldab Klient soovitava Teenuse sisu, tingimusi, tähtaegu ja muud Teenusega seonduvat olulist.
   • Mõis tutvub päringuga ning küsib vajadusel täiendavat teavet. Teabe piisavuse korral esitab Mõis Kliendile pakkumise, mis sisaldab Teenuse kirjeldust, hinda ja vajadusel pakkumise kehtivusaega jm Teenuse osutamiseks vajaminevat infot. Pakkumine ei garanteeri Teenuste saadavust.
   • Pakkumise kinnitamine. Ettemaks. Pakkumisega nõustumisel on Klient kohustatud 10 (kümne) tööpäeva jooksul kinnitama pakkumise e-posti aadressil info@padisemois.ee ning tasuma pakkumises märgitud juhul ja tingimustel ettemaksu. Kui Klient ei ole 10 (kümne) tööpäeva jooksul pakkumist kinnitanud või pakkumises märgitud tähtaja jooksul ettemaksu tasunud, loetakse, et Klient on pakkumisest keeldunud.
   • Ettemaksu arve. Juhul kui Klient soovib saada eraldi ettemaksu arvet, teavitab ta sellest Mõisa kirjalikult e-posti aadressil info@padisemois.ee.
   • Kehtiv broneering. Kliendi poolt pakkumise kinnitamise ja pakkumises märgitud ettemaksu laekumisel Mõisa pangakontole loetakse, et Klient on teinud kehtiva broneeringu, broneering on jõustunud ja pooled on sõlminud kokkuleppe broneeringu alusel Teenuse osutamiseks.
   • Koguhinna tasumine. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel kohustub Klient tasuma kogu, s.o. 100% pakkumises märgitud Teenuse maksumusest hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne broneeringu alguskuupäeva.
   • Broneeringu muutmine. Mõis osutab Teenust vastavalt kehtivale broneeringule. Juhul, kui Klient soovib broneeringut muuta, teavitab Klient sellest viivitamatult Mõisa. Mõisal on õigus broneeringut muuta, kui broneeringu täitmine osutub võimatuks või on ebamõistlikult raskendatud. Broneeringu muutmisel lepivad pooled kokku broneeringu uutes tingimustes, sh vajadusel täiendava tasu osas.
   • Täiendav teave. Klient on kohustatud andma Mõisale vajadusel Teenuste osutamiseks vajalikku täiendavat teavet.
  3. TÜHISTAMINE
   • Broneeringu tühistamine Mõisa poolt. Mõisal on õigus broneering tühistada kui (i) Klient ei ole tasunud Teenuste eest makstavat tasu ettenähtud tähtpäevaks; (ii) Klient rikub muul viisil oluliselt Üldtingimusi või (iii) Kliendist tuleneva asjaolu tõttu on broneeringu täitmine või Teenuse osutamine võimatu või ebamõistlikult raskendatud. Broneeringu tühistamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, millal Klient on kätte saanud Mõisa teate broneeringu tühistamise kohta.
   • Broneeringu tühistamine Kliendi poolt. Kliendil on õigus broneering põhjuseta tühistada teatades sellest e-posti aadressil info@padisemois.ee. Broneeringu tühistamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, millal Mõis on kätte saanud Kliendi teate broneeringu tühistamise kohta.
   • Tasu tagastamine ja leppetrahv. Broneeringu tühistamisel tagastatakse Kliendile tema poolt Teenuste eest makstud tasu, millest on maha arvatud punktis 4 või 3.5 sätestatud määras Leppetrahv. Tasu tagastatakse samale kontole, millelt tehti esialgne makse.
   • Varajase broneeringu leppetrahv. Broneeringu tühistamise korral, mis on tehtud vähemalt 3 kuud enne broneeringu alguskuupäeva, kohustub Klient tasuma Mõisale leppetrahvi alljärgnevas määras:
    • kuni 6 kuud enne broneeringu alguskuupäeva – tasuta tühistamine;
    • kuni 3 kuud enne broneeringu alguskuupäeva – 25% ettemaksust;
    • kuni 1 kuu enne broneeringu alguskuupäeva – 50% ettemaksust;
    • vähem kui 1 kuu enne broneeringu alguskuupäeva – 100% ettemaksust;
    • kuni 7 päeva enne broneeringu alguskuupäeva – 100% Teenuse maksumusest.
   • Hilise broneeringu leppetrahv. Broneeringu tühistamise korral, mis on tehtud kuni 3 kuud enne broneeringu alguskuupäeva, kohustub Klient tasuma Mõisale leppetrahvi alljärgnevas määras:
    • kuni 60 päeva enne broneeringu alguskuupäeva – tasuta tühistamine;
    • kuni 30 päeva enne broneeringu alguskuupäeva – 25% Teenuse maksumusest;
    • kuni 14 päeva enne broneeringu alguskuupäeva – 50% Teenuse maksumusest;
    • kuni 7 päeva enne broneeringu alguskuupäeva – 100% Teenuse maksumusest.
   • Teenuse osutamise võimatus. Juhul kui Teenust ei ole võimalik planeeritud kuupäeval läbi viia tulenevalt vääramatust jõust, mille hulka loevad pooled mh ka riigi ametiisikute poolt kehtestatud piirangud rahvakogunemistele ja/või majutusasutuste kasutamisele lepivad pooled mõistliku aja jooksul kokku uue kuupäeva broneeringu alusel Teenuste kasutamiseks. Uus kuupäev peab olema 12 kuu jooksul alates algselt kavandatud kuupäevast. Kui pooled uue kuupäeva osas kokkuleppele ei jõua tagastab Mõis Kliendile 70% juba tasutud summadest (arvestades, mh, et Mõis on juba broneeringu täitmiseks kulutusi kandnud). Juhul kui pooled saavutavad kokkuleppe uue kuupäeva osas kehtib Kliendile täies ulatuses varasemalt kokku lepitud hind. Kui 12 kuu jooksul ei ole vääramatu jõu tõttu broneeringut täita õnnestunud, tagastab Mõis Kliendile 85% juba tasutud summadest (arvestades, mh, et Mõis on juba broneeringu täitmiseks kulutusi kandnud).
  4. PEORUUMIDE KASUTAMISE TINGIMUSED
   • Ruumide broneering. Juhul, kui Klient teeb broneeringu Mõisas peoruumide kasutamiseks, annab Mõis broneeringu alusel ja selle ajaks Kliendi kasutada pakkumises märgitud Mõisa peoruumid (edaspidi „Ruumid“), v.a. ametikäigud, administraatori laud, veinikelder, baarileti tagune ala, köögiruumid, kontoriruumid, kabinet ning keldrikorrus.
   • Ruumide kasutamisaja algus. Kliendile antakse juurdepääs Ruumidele, sh võimalus alustada Ürituse ettevalmistamisega ja Ruumide kasutamisega broneeringu alguskuupäeval alates kell 12.00.
   • Ruumide kasutamisaja lõpp. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel on Kliendil õigus kasutada Ruume kaksteist tundi ehk broneeringu lõppkuupäeval kuni kell 00.00. Ruumide kasutamisaja lõpuks peavad Ruumid olema külaliste poolt täielikult vabastatud. Dekoratsioonid ja tehnika tuleb Ruumidest välja viia hiljemalt broneeringu lõppkuupäevale järgneval päeval kell 10.00.
   • Kasutusaja ületamine. Ruumide kasutusaja ületamisel kohustub Klient tasuma Mõisale leppetrahvi alljärgnevas määras:
    • Mõisa suur saal, Kuldne ja Hõbedane saal – 350 eurot/h;
    • ületunde saab kasutada maksimaalselt kuni kell 02.00.
   • Sihipärane kasutus. Klient kohustub kasutama ja veendub, et ka tema külalised kasutavad Ruume ja Mõisa vara sihipäraselt ja heaperemehelikult.
   • Oma toit ja jook. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel on oma toidu ja joogi tarbimine Mõisas keelatud. Nimetatud keelu rikkumise korral on Klient kohustatud tasuma leppetrahvi.
   • Juhul, kui Klient soovib Mõisa territooriumil kasutada audiovisuaalseid, pürotehnilisi või elava tulega lahendusi, kohustub Klient vastavad lahendused eelnevalt Mõisaga kirjalikult kooskõlastama.
   • Elektrienergia lisatasu Juhul kui Klient soovib kasutada tavapärasest suuremat elektrivõimsust LED-ekraanid, prožektorid jms, siis tuleb tasuda elektrienergia lisatasu vastavalt kokkuleppele.
  • Mistahes ajal ja juhul on Mõisa siseruumides keelatud kasutada elavat tuld, tossumasinaid, suitsetada ning riputada seinale, lakke või valgustitele omavoliliselt esemeid. Juhul, kui Kliendi või tema külaliste tegevus võivad tekitada kahjustusi Mõisa hoonele, mööblile või muule varale on Mõisal õigus keelata nende kasutamine.
  1. MAJUTUSE TINGIMUSED
   • Hotellitoa broneering. Juhul, kui Klient teeb broneeringu Mõisas ööbimiseks, annab Mõis broneeringu alusel ja selle ajaks Kliendi kasutada pakkumises märgitud hotellitoa.
   • Sisse- ja väljaregistreerimine. Mõisa hotellituppa sisseregistreerimine algab broneeringu alguspäeval kell 15.00. Klient kohustub hotellitoa vabastama broneeringu lõppkuupäeval hiljemalt kell 11.00.
   • Vastavalt võimalustele on soovi korral on hiline väljaregistreerimine võimalik alljärgnevalt:
    • broneeringu lõppkuupäeval kuni kell 17.00 (v.a.) – 50 eurot;
    • broneeringu lõppkuupäeval alates kell 17.00 – hotellitoa öö maksumus vastavalt kehtivale hinnakirjale.
   • Oma toit ja jook. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel on oma toidu ja joogi tarbimine Mõisas hotellitubades keelatud. Nimetatud keelu rikkumise korral on Klient kohustatud tasuma leppetrahvi summas 250 eurot.
   • Hotellitoas ja teistes Mõisa siseruumides ning teise korruse sviidi rõdul on suitsetamine rangel keelatud. Nimetatud keelu rikkumise korral on Klient kohustatud tasuma leppetrahvi summas 750 eurot.
   • Lemmikloomad ei ole lubatud.
  1. VASTUTUS
   • Kliendi vastutus. Klient vastutab Mõisa ees täies ulatuses Kliendi, tema külaliste või Kliendi korraldatud üritusega seotud kolmandate isikute poolt Mõisale, sh Mõisa hoonetele, ruumidele ja varale tekitatud varalise kahju eest.
   • Enne ürituse algust kohustub Kliendi esindaja sõlmima varalise vastutuse lepingu.
   • Mõisa vastutus. Mõis vastutab Kliendi ja tema külaliste ees oma kohustuste rikkumisel üksnes süüliselt tekitatud otsese varalise kahju eest.
   • Isiklikud asjad. Kliendi ja tema külaliste isiklikke asju hoitakse Mõisa ruumides ainult Kliendi enda vastutusel. Mõis ei vastuta selliste isiklike asjade kaotuse, hävimise ega kahjustuse eest.
  2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
   • Isikuandmete töötlemine. Mõis töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendile broneeringu kinnitamiseks ja Teenuste osutamiseks, so käesolevate tingimuste täitmiseks ja Kliendiga kontakteerumiseks. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kõigi andmekaitseseadustega.
   • Kolmandatele isikutele edastamine. Kliendi teenindamiseks ja Teenuste kohaseks osutamiseks on Mõisal õigus avaldada Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kes osutavad Mõisale teenust ning on seejuures kohustunud hoidma avaldatud andmeid konfidentsiaalsena.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Täname Teid, et külastate meie veebilehte!

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad kodulehe ja kogu selles sisalduva materjali kasutamist. Palun lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi enne kodulehekülje kasutamist, kuna kodulehe igasuguse kasutamisega kinnitate oma nõusolekut siin olevate kasutustingimustega. 

Autorikaitse

OÜ Padise Mõis.ee kodulehel sisalduv info ja materjalid on OÜ Padise Mõis  omand ning on kaitstud autoriõigusi kaitsvate seadustega. 

Materjalide kopeerimine ja levitamine 

Padise Mõis kodulehte võib kasutada ja printida ainult  isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks. Kodulehel sisalduvat infot ja materjale ei tohi ilma OÜ Padise Mõis  esindaja kirjaliku nõusolekuta mingil kujul kopeerida, paljundada, tsiteerida, edasi müüa või muul viisil ärilistel eesmärkidel kasutada. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: info@padisemõis.ee. OÜ Padise Mõis  säilitab kõik immateriaalsed õigused kogu sisule, mis kodulehelt kopeeritakse, salvestatakse või prinditakse.

Reguleeriv seadusandlus    

Meie kodulehe kasutamisest tulenevatele vaidlustele kohandatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Muudatused    

OÜ Padise Mõis  jätab endale õiguse igal ajal ja oma äranägemisel muuta, parandada, asendada või kustutada kodulehe mistahes osa ning piirata või takistada ligipääsu leheküljele. 

Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted panevad paika, kuidas me kasutame ja kaitsema informatsiooni, mida kasutajad edastavad meile veebilehe kasutamisel. Me kohustume kaitsma kasutajate privaatsust ja kinnitame, et veebilehel küsitud kasutaja andmeid kasutame üksnes kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Vastutus kogutavate isikuandmete eest

Kasutaja edastatud isikuandmete kogumise ja kontrollimise eest vastutab OÜ. 

Isikuandmete kogumisel ja kontrollimisel lähtume Eesti isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kogutavad isikuandmed

OÜ Padise Mõis lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse printsiibist: kogutakse ning säilitatakse vaid neid isikuandmeid, mis on vajalikud teenuste osutamiseks, lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks ning veebilehe toimimiseks. OÜ Padise Mõis tagab, et kõigi veebilehe kasutajate isikuandmed on kaitstud.

OÜ Padise Mõis kogub andmeid ka veebiplatvormil tehtud valikute, soorituste ja logide kohta, küpsiste abil kogutud andmed ja muid andmeid, mis on seotud OÜ Padise Mõis veebiplatvormil pakutavate teenustega.

Kogutud isikuandmeid ja informatsiooni kasutame järgmistel eesmärkidel:

Kasutaja päringutele vastamine

Otseturundus

Kasutajale sobivate pakkumiste ja infomatsiooni edastamiseks tehtavate analüüside teostamine

Küsitluste edastamine, et pakkuda kasutajatele võimalus mõjutada ja parendada meie teenust

Meie teenuse ebaõige kasutamise vältimine

Me hoiame kasutaja andmeid nii kaua, kui on vajalik eeltoodud eesmärkide täitmiseks või seaduses nõutud perioodi. Pärast seda kogutud isikuandmed kustutatakse.

Turvalisus

Me tagame kasutajate isikuandmete kaitse. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu või isikuandmete avalikustamise vältimiseks oleme võtnud kasutusele sobivad füüsilised, tehnoloogilised ja administratiivsed meetmed. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete kontroll

Me ei müü ega avalikusta kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma isikuandmete omaniku nõusolekuta või seadusest tuleneva kohustuseta.

Kasutajal on õigus igal ajal paluda informatsiooni tema kohta kogutud andmete suhtes. Tema kohta kogutud andmete informatsiooni väljastamine on kasutajale tasuta. Kui isikuandmed on valed või ebaolulised, on kasutajal õigus paluda informatsiooni korrigeerimist või eemaldamist. Me ei saa eemaldada andmeid, kui neile kehtib seadusjärgne hoiustamise nõue või need on vajalikud lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meil on õigus vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutades kinnitate, et olete käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Privaatsustingimustes tehtud muudatustega kursis olemiseks palume külastada meie veebilehte.

Kõigi seoses privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil: info@padisemõis.ee

Küpsiste kasutamise tingimused

Selleks, et pakkuda Sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid. Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades Sinu seadmesse.

Milleks me küpsiseid kasutame? 

Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid (näiteks valitud keel).

Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:

– kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;

– kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;

– kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;

– veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;

– sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks;

– lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;

– sisu pakkumiseks (Facebook, Google).

Muudatused 

Padise Mõisal on õigus muuta privaatsuspoliitikat, teatades sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist veebilehe www.padisemois.ee kaudu.

Privaatsuspoliitika kehtib alates 130.05.2021.

Kui teil tekib küsimusi privaatsuspoliitika, meie veebipõhiste tavade või selle veebisaidi kohta, saatke meile e-mail aadressil info@padisemõis.ee