Navigation close button

Üldtingimused

ÜLDTINGIMUSED

 1. ÜLDSÄTTED
  • Mõisted. Käesolevad üldtingimused („Üldtingimused“) kohalduvad Padise Mõis OÜ (registrikood 16079305; „Mõis“) ja kliendi („Klient“) vahelistele õigussuhetele majutus- ja lisateenuste („Teenused“) ostmisel ja kasutamisel.
  • Muutmine. Mõisal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, avaldades uued Üldtingimused veebilehel https://padisemois.ee/.
  • Nõustumine. Pakkumise kinnitamisega kinnitab Klient, et on Üldtingimustega põhjalikult tutvunud ning nõustub Üldtingimuste kohaldumisega.
 2. BRONEERIMINE JA TASUMINE
  • Päring. Teenuse tellimiseks esitab Klient Mõisale e-posti aadressil info@padisemois.ee või veebilehe https://padisemois.ee/ vahendusel vastava päringu. Päringus kirjeldab Klient soovitava Teenuse sisu, tingimusi, tähtaegu ja muud Teenusega seonduvat olulist.
  • Pakkumine. Mõis tutvub päringuganing küsib vajadusel täiendavat teavet. Teabe piisavuse korral esitab Mõis Kliendile pakkumise, mis sisaldab Teenuse kirjeldust, hinda ja vajadusel pakkumise kehtivusaega jm Teenuse osutamiseks vajaminevat infot. Pakkumine ei garanteeri Teenuste saadavust.
  • Pakkumise kinnitamine. Ettemaks. Pakkumise nõustumisel onKlient kohustatud 10 (kümne) tööpäeva jooksul kinnitama pakkumise e-posti aadressil info@padisemois.ee ning tasuma pakkumises märgitud juhul ja tingimustel ettemaksu. Kui Klient ei ole 10 (kümne) tööpäeva jooksul pakkumist kinnitanud või pakkumises märgitud tähtaja jooksul ettemaksu tasunud, loetakse, et Klient on pakkumisest keeldunud.
  • Ettemaksu arve. Juhul kui Klient soovib saada eraldi ettemaksu arvet, teavitab ta sellest Mõisa kirjalikult e-posti aadressil info@padisemois.ee.
  • Kehtiv broneering. Kliendi poolt pakkumise kinnitamise ja pakkumises märgitud ettemaksu laekumisel Mõisa pangakontole loetakse, et Klient on teinud kehtiva Broneeringu, Broneering on jõustunud ja Pooled on sõlminud kokkuleppe Broneeringu alusel Teenuse osutamiseks.
  • Koguhinna tasumine. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel kohustub Klient tasuma kogu, s.o. 100% pakkumises märgitud Teenuse maksumusest hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne Broneeringu alguskuupäeva.
  • Broneeringu muutmine.  Mõis osutab Teenust vastavalt kehtivale Broneeringule. Juhul, kui Klient soovib Broneeringut muuta, teavitab Klient sellest viivitamatult Mõisa. Mõisal on õigus Broneeringut muuta, kui Broneeringu täitmine osutub võimatuks või on ebamõistlikult raskendatud. Broneeringu muutmisel lepivad Pooled kokku Broneeringu uutes tingimustes, sh vajadusel täiendava tasu osas.
  • Täiendav teave. Klient on kohustatud andma Mõisale vajadusel Teenuste osutamiseks vajalikku täiendavat teavet.
 3. TÜHISTAMINE
  • Broneeringu tühistamine Mõisa poolt. Mõisal on õigus Broneering tühistada kui (i) Klient ei ole tasunud Teenuste eest makstavat tasu ettenähtud tähtpäevaks; (ii) Klient rikub muul viisil oluliselt Üldtingimusi või (iii) Kliendist tuleneva asjaolu tõttu Broneeringu täitmine või Teenuse osutamine võimatu või ebamõistlikult raskendatud. Broneeringu tühistamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, millal Klient on kätte saanud Mõisa teate Broneeringu tühistamise kohta.
  • Broneeringu tühistamine Kliendi poolt. Kliendil on õigus Broneering põhjuseta tühistada teatades sellest e-posti aadressil info@padisemois.ee. Broneeringu tühistamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, millal Mõis on kätte saanud Kliendi teate Broneeringu tühistamise kohta.
  • Tasu tagastamine ja leppetrahv. Broneeringu tühistamisel tagastatakse Kliendile tema poolt Teenuste eest makstud tasu, millest on maha arvatud punktis 3.4 või 3.5 sätestatud määras Leppetrahv. Tasu tagastatakse samale kontole, millelt tehti esialgne makse.
  • Broneeringu tühistamise korral, mis on tehtud 3 kuud või enam enne Broneeringu alguskuupäeva, kohustub Klient tasuma Mõisale leppetrahvi alljärgnevas määras:
   • Kuni 6 kuud enne Broneeringu alguskuupäeva – tasuta tühistamine;
   • Kuni 3 kuud enne Broneeringu alguskuupäeva –25% ettemaksust;
   • Kuni 1 kuu enne broneeringu alguskuupäeva –50% ettemaksust;
   • Vähem kui 1 kuu enne Broneeringu alguskuupäeva –100% ettemaksust;
   • Kuni 7 päeva enne Broneeringu alguskuupäeva – 100% Teenuse maksumusest.
  • Broneeringu tühistamise korral, mis on tehtud 3 kuud või vähem enne Broneeringu alguskuupäeva, kohustub Klient tasuma Mõisale leppetrahvi alljärgnevas määras:
   • Kuni 60 päeva enne Broneeringu alguskuupäeva – tasuta tühistamine.
   • Kuni 30 päeva enne Broneeringu alguskuupäeva  –25% Teenuse maksumusest;
   • Kuni 14 päeva enne Broneeringu alguskuupäeva –50% Teenuse maksumusest;
   • Kuni 7 päeva enne Broneeringu alguskuupäeva – 100% Teenuse maksumusest.
  • Teenuse osutamise võimatus. Juhul kui Teenust ei ole võimalik planeeritud kuupäeval läbi viia tulenevalt vääramatust jõust, mille hulka loevad pooled kuuluma mh ka riigi ametiisikute poolt kehtestatud piirangud rahvakogunemistele ja/või majutusasutuste kasutamisele lepivad pooled mõistliku aja jooksul kokku uue kuupäeva Broneeringu alusel Teenuste kasutamiseks. Uus kuupäev peab olema 12 kuu jooksul arvates algsest kavandatud kuupäevast. Kui pooled kokkuleppele uue kuupäeva osas ei jõua tagastab Mõis Kliendile 70% juba tasutud summadest (arvestades, mh, et Mõis on kandnud Broneeringu täitmiseks kulutusi). Juhul kui pooled saavutavad kokkuleppe uue kuupäeva osas kehtib Kliendile täies ulatuses varasemalt kokku lepitud hind. Kui 12 kuu jooksul ei ole tulenevalt vääramatust jõust Broneeringut täita tagastab Mõis Kliendile 85% juba tasutud summadest (arvestades, mh, et Mõis on kandnud Broneeringu täitmiseks kulutusi).
 4. PEORUUMIDE KASUTAMISE TINGIMUSED
  1. Ruumide broneering. Juhul, kui Klient teeb Broneeringu Mõisas peoruumide kasutamiseks, annab Mõis Broneeringu alusel ja selle ajaks Kliendi kasutada pakkumises märgitud Mõisa peoruumid („Ruumid“), v.a. ametikäigud, administraatori laud, veinikelder, baarileti tagune ala, köögiruumid, kontoriruumid, kabinet ning keldrikorrus.
  2. Ruumide kasutamisaja algus. Kliendile antakse juurdepääs Ruumidele, sh võimalus alustada Ürituse ettevalmistamisega ja Ruumide kasutamisega Broneeringu alguskuupäeval alates kella 12.00.
  3. Ruumide kasutamisaja lõpp. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel on Kliendil õigus kasutada Ruume  kaksteist tundi ehk broneeringu lõppkuupäeval kuni kell 00.00-ni. Ruumide kasutamisaja lõpuks peavad Ruumid olema külaliste poolt täielikult vabastatud. Dekoratsioonid ja tehnika tuleb Ruumidest välja viia hiljemalt Broneeringu lõpukuupäevale järgneval päeval  kella 10.00. ks.
  4. Kasutusaja ületamine. Ruumide kasutusaja ületamisel kohustub Klient tasuma Mõisale leppetrahvi alljärgnevas määras:
   • Mõisa suur saal – 290€/ 1h
   • Kuldne ja Hõbedane salong 120€/1h
  5. Sihipärane kasutus. Klient kohustub kasutama ja veendub, et ka tema külalised kasutavad Ruume ja Mõisa vara sihipäraselt ja heaperemehelikult.
  6. Oma toit ja jook. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel on oma toidu ja joogi tarbimine Mõisas keelatud. Nimetatud keelu rikkumise korral on Klient kohustatud tasuma leppetrahvi summas 250€.
  7. Eritehnika. Juhul, kui Klient soovib Mõisa territooriumil kasutada audiovisuaalseid, pürotehnilisi või elava tulega lahendusi, kohustub Klient vastavad lahendused eelnevalt Mõisaga kirjalikult kooskõlastama.
  8. Ohutus. Mistahes ajal ja juhul on keelatud on kasutada Mõisa siseruumides elavat tuld, tossumasinaid, suitsetada ning riputada seinale, lakke või valgustitele omavoliliselt esemeid. Juhul, kui Kliendi või tema külaliste tegevus võivad tekitada kahjustusi Mõisa hoonele, mööblile või muule varale on Mõisal õigus keelata nende kasutamine.
 5. MAJUTUSE TINGIMUSED
  1. Hotellitoa broneering. Juhul, kui Klient teeb Broneeringu Mõisas ööbimiseks, annab Mõis Broneeringu alusel ja selle ajaks Kliendi kasutada pakkumises märgitud hotellitoa.
  2. Sisse ja välja registreerimine. Mõisa hotellituppa sisse registreerimine algab Broneeringu alguspäeval kell 15.00. Klient kohustub hotellitoa vabastama Broneeringu lõppkuupäeval hiljemalt kell 11.00.
  3. Vastavalt võimalustele on soovikorral on hiline väljaregistreerimine võimalik alljärgnevalt:
   1. Broneeringu lõppkuupäeval kuni kella 17:00 (v.a.)– 50€.
   1. Broneeringu lõppkuupäeval alates kella 17:00 – hotellitoa öö maksumus vastavalt kehtivale hinnakirjale.
  4. Oma toit ja jook. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel on oma toidu ja joogi tarbimine Mõisas keelatud. Nimetatud keelu rikkumise korral on Klient kohustatud tasuma leppetrahvi summas 250€.
  5. Ohutus. Hotellitoas ja teistes Mõisa siseruumides ning teise korruse sviidi rõdul on suitsetamine rangel keelatud. Nimetatud keelu rikkumise korral on Klient kohustatud tasuma leppetrahvi summas 750€.
  6. Lemmikloomad on lubatud lisatasu eest ainult eelneval kirjalikul kokkuleppel kindlaksmääratud tubades.
 6. VASTUTUS
  1. Kliendi vastutus. Klient vastutab Mõisa ees täies ulatuses Kliendi, tema külaliste või Kliendi korraldatud üritusega seotud kolmandate isikute poolt Mõisale, sh Mõisa hoonetele, ruumidele ja varale tekitatud varalise kahju eest.
  2. Mõisa vastutus. Mõis vastutab Kliendi ja tema külaliste ees oma kohustuste rikkumisel üksnes süüliselt tekitatud otsese varalise kahju eest.
  3. Isiklikud asjad. Kliendi ja tema külaliste isiklikke asju hoitakse Mõisa ruumides ainult Kliendi enda vastutusel. Mõis ei vastuta selliste isiklike asjade kaotuse, hävimise ega kahjustuse eest.
 7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  1. Isikuandmete töötlemine. Mõis töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendile Broneeringu kinnitamiseks ja Teenuste osutamiseks, so käesolevate tingimuste täitmiseks ja Kliendiga kontakteerumiseks. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kõigi andmekaitseseadustega.
  2. Kolmandatele isikutele edastamine. Kliendi teenindamiseks ja Teenuste kohaseks osutamiseks on Mõisal õigus avaldada Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kes osutavad Mõisale teenust ning on seejuures kohustunud hoidma avaldatud andmeid konfidentsiaalsena.